Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Työkaluja tunnetaitojen opetukseen -verkkokoulutus

 

ke 25.9., 2.10., 9.10., 23.10.  klo 16-17 verkossa 

Webinaarin voit katsoa myös tallenteena kun sinulle parhaiten sopii.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle välineitä opetussuunnitelman mukaiseen tunnetaitojen opetukseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman kesäyliopiston kanssa. Jokainen webinaari keskittyy tunnetaitojen eri osatekijöihin: tunteiden tunnistamiseen ja nimeämiseen, tunteiden hyväksymiseen ja tunneilmaisuun. Lisäksi käsitellään tunteisiin liittyviä faktoja ja myyttejä, sekä tunteiden evolutiivista funktiota. Osallistujat saavat käyttöönsä myös webinaarisisältöjä täydentävän materiaalipankin. 

"Ope­tus- ja kas­va­tus­a­lal­la tun­ne­tai­to­ja voi­daan opet­taa eril­li­si­nä tuo­ki­oi­na ja opin­to­jak­soi­na tai in­teg­roi­da tun­ne­tai­to­jen ope­tus osak­si ar­jen ta­pah­tu­mia. Käyt­täy­ty­mis­psy­ko­lo­gi­an näkö­kul­mas­ta jäl­kim­mäi­sen lä­hes­ty­mis­ta­van hyö­ty­nä on se, että kun tun­ne­tai­dot opi­taan osa­na luon­nol­li­sia, tun­tei­ta he­rät­tä­viä ti­lan­tei­ta, nii­den opet­te­lu ko­e­taan mo­nes­ti pal­kit­se­vam­pa­na ja opit­tu tai­to yleis­tyy to­den­nä­köi­sem­min mui­hin ar­jen ti­lan­tei­siin. Tun­ne­tai­to­jen ope­tus ky­syy myös opet­ta­jan tun­ne­tai­to­ja ja tie­toi­suus­tai­to­ja: par­haim­mil­laan opet­ta­ja voi omal­la toi­min­nal­laan mal­lin­taa tun­ne­tai­to­ja ja huo­ma­ta sekä tie­toi­ses­ti hyö­dyn­tää kou­lun ar­jen ti­lan­tei­ta tun­ne­tai­to­jen opet­ta­mi­sek­si." 

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan täällä. 

Resilienssi ja joustava mieli -verkkokoulutus

25.9., 2.10., 9.10., verkossa

Webinaareihin voit osallistua livenä tai katsoa tallenteen silloin kun sinulle parhaiten sopii. Webinaarisarja yhdistää teoriaa, tutkimustietoa ja kokemuksellista, ohjattua harjoittelua psyykkisen joustavuuden ja resilienssin vahvistamiseksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman kesäyliopiston kanssa. 
 

"Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia on psy­ko­lo­gi­an osa-alue, joka tut­kii ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin, voi­ma­va­roi­hin ja vah­vuuk­siin liit­ty­viä il­mi­öi­tä. Sen pii­ris­sä on vii­me vuo­si­na kiin­nos­tut­tu yhä enem­män sii­tä, mi­ten sel­vi­äm­me vai­keuk­sis­ta. Re­si­liens­sil­lä tar­koi­te­taan ky­kyä sel­vi­tä vai­keuk­sis­ta: sitä, mi­ten no­pe­as­ti vai­keuk­sia koh­dat­tu­am­me olem­me taas tyy­ty­väi­siä elä­määm­me. Re­si­liens­si il­mi­ö­nä liit­tyy kiin­te­äs­ti myös psyyk­ki­seen jous­ta­vuu­teen, jol­la tar­koi­te­taan ky­kyä koh­da­ta vai­ke­at­kin aja­tuk­set ja tun­teet il­man, että nii­tä tar­vit­see vält­tää tai jou­tuu nii­den rie­po­tel­ta­vak­si elä­män myrs­kyis­sä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus pait­si tu­kee vai­keuk­sis­ta sel­vi­ä­mis­tä, edis­tää myös toi­min­ta­ky­ky­äm­me ja tyy­ty­väi­syyt­täm­me elä­mään. Re­si­liens­siä ja psyyk­kis­tä jous­ta­vuut­ta yh­dis­tää myös se, että ne mo­lem­mat ovat opit­ta­vis­sa ole­via tai­to­ja."

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä. 

 

Psyykkisen valmennuksen ammatillinen täydennyskoulutus  (5op)

Aikataulumuutos: Koulutus alkaa Kuopiossa tammikuussa 2020!

 

Paljon toivottu käyttäytymis- ja terveyspsykologian teoriaa, tutkimustietoa ja näyttöön perustuvia valmennus- ja ohjausmenetelmiä yhdistävä koulutus sisältäen

  • neljä lähiopetuspäivää
  • itsenäistä opiskelua
  • menetelmäohjausta
Koulutus soveltuu erinomaisesti sosiaali- ja terveysalojen, hyvinvointialojen ja opetus- ja ohjausalojen ammattilaisille.  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Snellman kesäyliopiston kanssa
 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.