Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mindfulness-kurssit ja koulutukset

Seuraavia mindfulness-peruskoulutuksia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Seuraavat koulutukset saattavat kuitenkin kiinnostaa mindfulnessista innostuneita. 

 

Resilienssi ja joustava mieli -verkkokoulutus 

ke 25.9., 2.10., 9.10. klo 18-19, verkossa

Webinaareihin voit osallistua livenä tai katsoa tallenteen silloin kun sinulle parhaiten sopii. Koulutus yhdistää teoria- ja tutkimustietoa sekä kokemuksellista, ohjattua käytännön harjoittelua psyykkisen joustavuuden ja resilienssin vahvistamiseksi. 

 

 "Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia on psy­ko­lo­gi­an osa-alue, joka tut­kii ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin, voi­ma­va­roi­hin ja vah­vuuk­siin liit­ty­viä il­mi­öi­tä. Sen pii­ris­sä on vii­me vuo­si­na kiin­nos­tut­tu yhä enem­män sii­tä, mi­ten sel­vi­äm­me vai­keuk­sis­ta. Re­si­liens­sil­lä tar­koi­te­taan ky­kyä sel­vi­tä vai­keuk­sis­ta: sitä, mi­ten no­pe­as­ti vai­keuk­sia koh­dat­tu­am­me olem­me taas tyy­ty­väi­siä elä­määm­me. Re­si­liens­si il­mi­ö­nä liit­tyy kiin­te­äs­ti myös psyyk­ki­seen jous­ta­vuu­teen, jol­la tar­koi­te­taan ky­kyä koh­da­ta vai­ke­at­kin aja­tuk­set ja tun­teet il­man, että nii­tä tar­vit­see vält­tää tai jou­tuu nii­den rie­po­tel­ta­vak­si elä­män myrs­kyis­sä. Tut­ki­mus­ten mu­kaan psy­ko­lo­gi­nen jous­ta­vuus pait­si tu­kee vai­keuk­sis­ta sel­vi­ä­mis­tä, edis­tää myös toi­min­ta­ky­ky­äm­me ja tyy­ty­väi­syyt­täm­me elä­mään. Re­si­liens­siä ja psyyk­kis­tä jous­ta­vuut­ta yh­dis­tää myös se, että ne mo­lem­mat ovat opit­ta­vis­sa ole­via tai­to­ja."

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.